Skip to main content

Privacy Statement

Algemeen
Deze pagina heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Stichting Ranja omgaat met
persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen de wettelijke regels hieromtrent
in acht worden genomen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Algemeen geldt dat Stichting Ranja zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

Waarom verzamelt Stichting Ranja persoonsgegevens
Stichting Ranja verzamelt persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het functioneren
van de stichting. Dat wil zeggen: gegevens die nodig zijn voor het realiseren van haar doelstellingen
zoals het organiseren van activiteiten zoals vermeld op onze website.

Van wie worden persoonsgegevens verzameld
Stichting Ranja verzamelt persoonsgegevens van personen die direct of indirect betrokken zijn bij
het functioneren van Stichting Ranja zoals bestuursleden, vrijwilligers, donateurs en andere
relaties. Rondom activiteiten verwerken we persoonsgegevens van kinderen / jongeren (met
toestemming van de ouders/verzorgers) voor het mogelijk maken en indelen van de activiteiten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld  
De gegevens die worden verzameld betreffen onder andere naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, telefoonnummers, mailadressen, geslacht en aanvullende gegevens voor zover die
in de betreffende situatie van belang zijn.

Hoe gaat Stichting Ranja om met persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de direct of indirect betrokken personen worden verzameld bij de
secretaris van het bestuur. Deze worden afhankelijk van het doel gedeeld met andere
bestuursleden, zoals de voorzitter / penningmeester, voor zover dat voor een goed functioneren
van Stichting Ranja van belang is. Lijsten van bestuursleden en vrijwilligers worden gedeeld met
medebestuursleden teneinde onderlinge contacten te faciliteren en met andere vrijwilligers
voor zover noodzakelijk voor de organisatie van een activiteit. Oude ledenlijsten en donateurslijsten
komen in het archief. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld tenzij
wettelijk verplicht of absoluut noodzakelijk voor het goed functioneren van Stichting Ranja.
De persoonsgegevens van de kinderen / jongeren die deelnemen aan de activiteiten worden
verzameld bij de voorzitter en coördinator van de activiteit. Deze worden afhankelijk van het doel
gedeeld met de leden van de werkgroepen, voor zover dat voor een goed functioneren van de
activiteit van belang is. Oude lijsten van de deelnemende jongeren komen in het archief.
Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld tenzij wettelijk verplicht of
absoluut noodzakelijk voor het goed functioneren van Stichting Ranja.

Rechten van betrokkenen waarvan de gegevens zijn verzameld
Iedereen waarvan wij persoonsgegevens verzamelen heeft het recht de van hem of haar bekende
gegevens in te zien en zo nodig te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid neem dan contact op met het bestuur van
Stichting Ranja (info@stichting-ranja.nl).

Veiligheidsprotocol

Inleiding:
Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag wordt niet
getolereerd. De KinderVakantieWeek draait om plezier voor de deelnemers. Wij gaan er vanuit
dat iedereen elkaar met respect behandelt. Bij het niet na leven van de gestelde regels of
wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders/ verzorgers
hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de
verdere deelname aan de KinderVakantieWeek te ontzeggen.

In verband met de veiligheid van de kinderen, leiding en de organisatie stellen wij een
veiligheidsprotocol op. Het protocol heeft betrekking op pesten, (seksuele) intimidatie,
agressie, drugs- en alcohol misbruik.

Wie kun je om hulp vragen?
We hebben drie personen, een per leeftijdsgroep, die je kan aanspreken bij vragen,
opmerkingen of hieronder beschreven situaties:

 • Als eerste: Bestuur (te herkennen aan de oranje shirt)
 • Tweede: Coördinatoren OB/IB Heeswijk : Yvette de Mol
  Coördinatoren MB Heeswijk: Kevin Buermans
  Coördinatoren BB Heeswijk: Lieke Ketelaars
  Coördinatoren OB Loosbroek: Ingrid Sigmans
  Coördinatoren MB Loosbroek: Susan Dobbelsteen
  Coördinatoren BB Loosbroek: Jeroen van Krieken.

Je mag altijd iemand aanspreken van de organisatie. Mocht je liever willen dat je ouders erbij
zijn of dat je ouders het melden, dat kan ook altijd. De organisatie is direct bereikbaar via
info@stichting-ranja.nl of eventueel telefonisch. (06-83223872 Jeroen, 06- 20490302 Saskia)

Wat verstaan we onder…:  

Pesten:
Als kinderen herhaaldelijk worden gepest, buitengesloten en/of gekleineerd, er vervelende
opmerkingen worden gemaakt of onnodig en onophoudelijk kritiek of onvriendelijke grapjes
worden gemaakt en/of er over het kind wordt geroddeld.

(Seksuele) Intimidatie:
Als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, door bijvoorbeeld ongewenst (seksueel
getint) gedrag, jegens een ander. Het kan hierbij om gedrag gaan wat verbaal is (opmerkingen
of insinuaties) en/of non-verbaal (kijken, bepaalde gebaren) en/of fysiek (aanraking).
Ook hierbij geldt dat de ernst van de situatie wordt beoordeeld aan de hand van de klacht en
de bevindingen van alle betrokkenen.

Agressie:
Van agressie is sprake als een persoon psychisch of fysiek wordt
lastig gevallen, bedreigd of
aangevallen door iemand. Of wanneer middels het gedrag de
veiligheid van anderen in geding komt. De manieren waarop
agressie tot uiting komt is, bijvoorbeeld:

 • Verbaal: schelden, beledigen, vijandige boodschappen,
  bedreigingen;
 • Psychisch: lastig vallen, onder druk zetten, intimideren, bedreigen en irriteren;
 • Fysiek: dreigende houding aannemen, schoppen, slaan, bijten, vastgrijpen.

Drugs- en alcoholmisbruik:
Het is wettelijk niet toegestaan om alcohol te drinken voordat je 18 jaar oud bent. Tijdens het
programma van de KinderVakantieWeek is er een zero tolerance m.b.t. het nuttigen van
alcohol.
Ten aanzien van drugs geldt een zero tolerance beleid. Gebruik, handel en het in bezit hebben
wordt absoluut niet toegestaan. Het leidt per direct tot verdere uitsluiting. Daarnaast wordt er
aangifte gedaan bij de politie.

Passende maatregelen:
In alle gevallen zal na het raadplegen van de betrokken partijen, door de werkgroep (zijnde de
organisatie) van de KVW worden gekozen voor een passende maatregel. Hierbij worden de
belangen van de kinderen en leiding, ofwel de betrokken partijen, vooropgesteld.
Hierbij kan worden gedacht aan een waarschuwing, het uit elkaar plaatsen van de kinderen
(bijvoorbeeld in een ander groepje plaatsen), in zeer ernstige gevallen kan in het uiterste geval
en indien de ernst zeer groot is, over worden gegaan tot uitsluiten van verdere deelname.
Indien het om een strafbaar feit gaat zal ook de politie in worden gelicht.

Bij overige zaken die niet staan beschreven zal de organisatie van de KinderVakantieWeek een
bindend besluit nemen.

Verkeersregelaars:
‘s Ochtends en ’s middags staan er verkeersregelaars het verkeer te regelen bij de in- en
uitgang van het terrein. Het is voor ieders veiligheid van belang dat instructies van de
verkeersregelaars worden opgevolgd.

EHBO- en reanimatie diploma:
EHBO Vereniging St. Raphaël is de gehele week beschikbaar in geval van calamiteiten.

Toedienen van medicatie/ medicatiegebruik:
Indien uw kind medicatie gebruikt of bijvoorbeeld medicatie moet gebruiken bij een incident
dan moet de organisatie hiervan op de hoogte worden gesteld.
De ouders en/of verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de toediening van de
medicijnen.
Onderstaand formulier moet in worden gevuld ter informatie voor de organisatie.
Bij vragen neemt u contact op met het bestuur.

Medisch protocol

LET OP!!!
Onderstaand zie je hoe het medisch protocol eruit ziet, download deze via onderstaande button en vul deze in.

Na het invullen kunt u deze aan een medewerker van Stichting Ranja geven.

Medisch protocol:

Naam kind: __________________________________________
Adres:_________________________________________________
Postcode en plaatsnaam:_______________________________________________________
Geboortedatum: _____________________________________________________________
Huisarts:____________________________________________________________________
Noodtelefoonnummer:________________________________________________________

Medische indicatie die voor KVW van belang is: (bijvoorbeeld    medicijngebruik, ziektes, diëten,
voedselallergie, stoornissen als ADHD of autismespectrumstoornissen.)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hoe te handelen (contact ouders opnemen, 112 bellen, etc.):
___________________________________________________________________________
Aanvullende opmerkingen: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de medicijnen en de toediening hiervan.
Deze verklaring geldt voor de periode van de KinderVakantieWeek 2022 (29 augustus t/m 2 september).  Ondergetekenden verklaren dat alle bovenstaande gegevens, juist aan de
organisatie van de KinderVakantieWeek 2022 zijn doorgegeven.

Handtekening ouder/verzorger