Veiligheidsprotocol

Inleiding:
Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag wordt niet
getolereerd. De KinderVakantieWeek draait om plezier voor de deelnemers. Wij gaan er vanuit
dat iedereen elkaar met respect behandelt. Bij het niet na leven van de gestelde regels of
wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders/ verzorgers
hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de
verdere deelname aan de KinderVakantieWeek te ontzeggen.

In verband met de veiligheid van de kinderen, leiding en de organisatie stellen wij een
veiligheidsprotocol op. Het protocol heeft betrekking op pesten, (seksuele) intimidatie,
agressie, drugs- en alcohol misbruik.

Wie kun je om hulp vragen?
We hebben drie personen, een per leeftijdsgroep, die je kan aanspreken bij vragen,
opmerkingen of hieronder beschreven situaties:

  • Als eerste: Bestuur (te herkennen aan de oranje shirt)
  • Tweede: Coördinatoren van de verschillende bouwen
    (te herkennen aan de blauwe, rode en groene shirts)

Je mag altijd iemand aanspreken van de organisatie. Mocht je liever willen dat je ouders erbij
zijn of dat je ouders het melden, dat kan ook altijd. De organisatie is direct bereikbaar via
info@stichting-ranja.nl of eventueel telefonisch. (06-83223872 Jeroen, 06- 20490302 Saskia)

Wat verstaan we onder…:  

Pesten:
Als kinderen herhaaldelijk worden gepest, buitengesloten en/of gekleineerd, er vervelende
opmerkingen worden gemaakt of onnodig en onophoudelijk kritiek of onvriendelijke grapjes
worden gemaakt en/of er over het kind wordt geroddeld.

(Seksuele) Intimidatie:
Als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, door bijvoorbeeld ongewenst (seksueel
getint) gedrag, jegens een ander. Het kan hierbij om gedrag gaan wat verbaal is (opmerkingen
of insinuaties) en/of non-verbaal (kijken, bepaalde gebaren) en/of fysiek (aanraking).
Ook hierbij geldt dat de ernst van de situatie wordt beoordeeld aan de hand van de klacht en
de bevindingen van alle betrokkenen.

Agressie:
Van agressie is sprake als een persoon psychisch of fysiek wordt
lastig gevallen, bedreigd of
aangevallen door iemand. Of wanneer middels het gedrag de
veiligheid van anderen in geding komt. De manieren waarop
agressie tot uiting komt is, bijvoorbeeld:

  • Verbaal: schelden, beledigen, vijandige boodschappen,
    bedreigingen;
  • Psychisch: lastig vallen, onder druk zetten, intimideren, bedreigen en irriteren;
  • Fysiek: dreigende houding aannemen, schoppen, slaan, bijten, vastgrijpen.

Drugs- en alcoholmisbruik:
Het is wettelijk niet toegestaan om alcohol te drinken voordat je 18 jaar oud bent. Tijdens het
programma van de KinderVakantieWeek is er een zero tolerance m.b.t. het nuttigen van
alcohol.
Ten aanzien van drugs geldt een zero tolerance beleid. Gebruik, handel en het in bezit hebben
wordt absoluut niet toegestaan. Het leidt per direct tot verdere uitsluiting. Daarnaast wordt er
aangifte gedaan bij de politie.

Passende maatregelen:
In alle gevallen zal na het raadplegen van de betrokken partijen, door de werkgroep (zijnde de
organisatie) van de KVW worden gekozen voor een passende maatregel. Hierbij worden de
belangen van de kinderen en leiding, ofwel de betrokken partijen, vooropgesteld.
Hierbij kan worden gedacht aan een waarschuwing, het uit elkaar plaatsen van de kinderen
(bijvoorbeeld in een ander groepje plaatsen), in zeer ernstige gevallen kan in het uiterste geval
en indien de ernst zeer groot is, over worden gegaan tot uitsluiten van verdere deelname.
Indien het om een strafbaar feit gaat zal ook de politie in worden gelicht.

Bij overige zaken die niet staan beschreven zal de organisatie van de KinderVakantieWeek een
bindend besluit nemen.

Verkeersregelaars:
‘s Ochtends en ’s middags staan er verkeersregelaars het verkeer te regelen bij de in- en
uitgang van het terrein. Het is voor ieders veiligheid van belang dat instructies van de
verkeersregelaars worden opgevolgd.

EHBO- en reanimatie diploma:
EHBO Vereniging St. Raphaël is de gehele week beschikbaar in geval van calamiteiten.

Toedienen van medicatie/ medicatiegebruik:
Indien uw kind medicatie gebruikt of bijvoorbeeld medicatie moet gebruiken bij een incident
dan moet de organisatie hiervan op de hoogte worden gesteld.
De ouders en/of verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de toediening van de
medicijnen.
Onderstaand formulier moet in worden gevuld ter informatie voor de organisatie.
Bij vragen neemt u contact op met het bestuur.

Medisch protocol

LET OP!!!
Onderstaand zie je hoe het medisch protocol eruit ziet, download deze hier en vul deze in.
Na het invullen
mailen naar: info@stichting-ranja.nl

Medisch protocol:

Naam kind: __________________________________________
Adres:_________________________________________________
Postcode en plaatsnaam:_______________________________________________________
Geboortedatum: _____________________________________________________________
Huisarts:____________________________________________________________________
Noodtelefoonnummer:________________________________________________________

Medische indicatie die voor KVW van belang is: (bijvoorbeeld    medicijngebruik, ziektes, diëten,
voedselallergie, stoornissen als ADHD of autismespectrumstoornissen.)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hoe te handelen (contact ouders opnemen, 112 bellen, etc.):
___________________________________________________________________________
Aanvullende opmerkingen: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de medicijnen en de toediening hiervan.
Deze verklaring geldt voor de periode van de KinderVakantieWeek .
Ondergetekenden verklaren dat alle bovenstaande gegevens, juist aan de
organisatie van de KinderVakantieWeek zijn doorgegeven.

Handtekening ouder/verzorger

Gedragscode vrijwilligers Stichting Ranja


Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en
minderjarige deelnemers aan de activiteiten van de stichting
zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als
het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai
over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle
situaties gelden.

Er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en
contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen, absoluut ontoelaatbaar
zijn!


Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze
gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en
veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel
grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door
de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt helpen, als vrijwilliger of stagiair(e),
vragen wij je bij aanmelding aan te geven dat je van deze gedragscode kennis hebt
genomen.

Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor vrijwilligers:

a) De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich
veilig en gerespecteerd voelt.

b) De vrijwilliger onthoudt zich ervan de kinderen aan te spreken op een wijze die de
minderjarige in zijn waardigheid aantast.

c) De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan
functioneel noodzakelijk is.

d) De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten
opzichte van de minderjarige.
Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige
zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

e) De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal
worden.

f) De vrijwilliger zal tijdens de activiteiten zeer
terughoudend en met respect omgaan met
minderjarigen.

g) De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar
vermogen te beschermen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er
actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is
betrokken, wordt nageleefd.

h) Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij
verplicht hiervan melding te maken bij een lid van de werkgroep/ het bestuur van de
stichting.

i) In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid
van de vrijwilliger om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig
daarover in contact te treden met de werkgroep/ het bestuur van de stichting.

j) Het is verboden om in de bossen en in de buurt van de kinderen te roken. Er mag
enkel gerookt worden op de daarvoor aangewezen plek.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin,
opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of
gedwongen wordt ervaren en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn
volgens het Wetboek van Strafrecht.


Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur
oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden
gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld op 12-05-2022 door het bestuur van de Stichting Ranja